Vítejte, můžete se přihlásit nebo zaregistrovat.
Jazyk
Čeština English
Váš nákupní košík je prázdný!

Reklamační řád

Reklamační řád

1.Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 (dvacet čtyři) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se vztahuje pouze na výrobní vady. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat. V případně reklamace se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

3. Spotřebitel učiní oprávněnou reklamaci písemně jedním z uvedených způsobů:

 •  poštou na adrese: Třebízského 823/9, Šumperk 78701
 •  emailem na adresu: info@ceskykoutek.cz
 • vyplněním reklamačního formuláře na www .ceskykoutek.cz

 4. Spotřebitel je při podávání písemné reklamace povinen doložit:

 • doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura - slouží jako záruční list),
 • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím (zboží zašle kupující běžným obchodním balíkem ve vhodném přepravním obalu, pokud to povaha zboží vyžaduje vyhovujícím nárokům přepravy křehkého zboží, a označeném příslušnými symboly. Dodavatel neručí za případné poškození zboží před jeho přijetím. Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného.)
 • podrobný popis závady (popsání vady a jakým způsobem se projevuje)

5. Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem).

6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
 • neodborné montáže nebo jiného neodborného uvedení zboží do provozu,
 • manipulace a používání zboží v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
 • údržby či užívání zboží v rozporu s obecně známými pravidly pro užívání, obsluhu či údržbu zboží,
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
 • poškození nadměrným zatěžováním,
 • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).
 • nesprávné manipulace, nesprávného skladování, neodborného zásahu kupujícího či třetí osoby
 • bylo-li zboží opravováno jinou osobou než prodávajícím či podnikatelem, kterého určil prodávající
 • vniknutí cizích látek do zboží

7. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu jejího vyřízení. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

8. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové kus za kus. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

9. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

10. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo poskytnutím poukázky k nákupu na www .ceskykouetk.cz.

11. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
12. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 19. 5. 2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění.